På steinen er det hogge inn ei innskrift i runer. Innskrifta er tyda til: Kong Olav skaut mellom desse steinane. Det har vore spekulert mykje på innhaldet i inskripsjonen. Kven var denne kong Olav, når - og kvifor skaut han? Og kvar vart det av den andre steinen?

Runologane meiner at innskrifta er frå omkring 1100. Dette kan passe med Olav Kyrre (konge 1066-93). Andre har meint at det må vere Olav Trygvason (konge 995-1000 ). Snorre skreiv at han var den største idrottsmann i Norig i alle ting. Likevel er det lite rimeleg at det kan vere han det er skrive om. Han var konge i berre fem år og det står ikkje noko i soga om at han vitja bygder i Sogn i styringstida si. Inskripsjonen kan og vere ei overlevering som gjeld ein annan konge, t.d. Olav Haraldsson, den heilage (konge 1015-1030). Han var den mest vidgjetne av dei gamle norske kongane, og den det er flest segner om.

Kontakt

Adresse:
  • Stedje
  • 6851 SOGNDAL
Telefon:
57671400
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:
www.sognefjord.no

Hvor er Runesteinen frå 1100, Sogndal?