Hopp til hovedinnhold

Jæren våtmarksområde er en del av 63 Ramsar-områder i Norge. Ramsar-konvensjonen ble vedtatt i Ramsar i Iran i 1972. Den verner om våtmarker som er av internasjonal betydning og skal øke kunnskapen om våtmarkenes økologiske betydning for forskning og rekreasjon.

Jæren våtmarksområde

Jæren våtmarksområde består av 22 verneområder som naturreservat, landskapsverneområder og biotopvern. I dette området er det rikt fugleliv og gode muligheter til å observere fuglelivet. Det mest kjente området, er kanskje Revtangen og Orrevatnet som ligger ved havet. Her er det stor variasjon av fugleliv hele året, og det er et fugletårn ved Orreosen. Revtangen er kjent som Stavanger Museums ornitologiske stasjon hvor det årlig merkes 6 000 – 10 000 fugler. Revtangen Ornitologiske Stasjon ble etablert allerede i 1937 og er landets og Skandinavias eldste. Ergavatnet like sør for Orrevatnet har også rikt fugleliv.

Fugletårn ved Øksnevadtjern og Lonavatn

Litt lenger nord og øst ligger Øksnevadtjern og Lonavatn, som begge er naturreservat og viktige hekkeområder for våtmarksfugler. Det er fugletårn både ved Øksnevadtjern og Lonavatn. Grudavatnet som er mellom Orre og Øksnevad, er også naturreservat. Her kan du observere mer sjeldne fugler. Synesvarden og området rundt, er landskapsvernområde. Her hekker sørlig myrsnipe og sørlig heilo. I området innenfor Bjorvatnet på Brusand har det vært et stort høsttrekk av rovfugler de siste årene.

Kjørholmane naturreservat

Kjørholmane naturreservat ligger på en rekke med holmer sørvest for øyen Rott i Sola kommune. Kjørholmane naturreservat ble opprettet i 1982, og er et sjøfuglreservat. Siden 2003 er reservatet en del av Rott-Håstein-Kjør fuglefredningsområde, og fra 2011 er hele fuglefredningsområdet også ramsarområde. Dette er et viktig hekkeområde for sjøfugl og tilholdssted for sel, især havert. På Kjørholmane finnes den største toppskarvkolonien i Norge sør for Runde. Her er også hekkende bestander av toppskarv, krykkje, alker, lunde, teist, alke, lomvi og havhest. Også kolonier av gråmåke, sildemåke og svartbak. Dette er det sørligste området i landet for arter som blant annet lundefugl og krykkje.

Fugleliv i Dalane

I Dalane, den sørlige delen av Rogaland er det også flere naturreservat hvor det er mulig å observere fugler. Det er også en fuglemerkestasjon ved Eigerøy fyr. Det er ikke uvanlig å observere over 60 fuglearter på en god dag. Beliggenheten, en øy med små skogkratt, gjør at store fugleflokker trekker over Eigerøy.