Nidaros var det viktigaste pilegrimsmålet i Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537. Både norske og utanlandske pilegrimar valfarta langs kystleia opp til Nidaros der relikviane etter Heilag Olav låg. Allereie i 1075 er Nidaros nemnd som ein valfartsstad for pilegrimar. Å reisa som pilegrimar langs norskekysten kunne bestå av fleire stopp på vegen og kunne vera ei farleg reise med tøft ver og piratar.

Ein pilegrim er ein person som av åndelege grunnar reiser til ein heilag stad. For mange var helgengraver og relikviar målet, for andre var det sjølve ferda som var målet.

Kystpilgrimsleia i dag skal gje ei djupare forståing av det kulturhistoriske og religiøse aspektet ved pilegrimstradisjonen. Det er ei reise kor ein kan oppleve kysthistorie, kulturminner og kyrkjehistorie, men på same tid auka miljøforståing og fremma aktivitet og folkehelse.

Frå Egersund til Nidaros er Moster peika ut som ein viktig stoppestad på vegen med Moster Gamle Kyrkje som eit viktig kulturminne og ein av nasjonalskattane i Noreg.

Kontakt

Adresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Kystpilgrimsleia?

Fjord Norways sekundærlogo