Lonavatnet naturreservat er et naturreservat i Sandnes og Klepp. Området ble vernet i 1996 for å bevare et viktig overvintringsområde for ender og sangsvaner. Lonavatnet er en av flere innsjøer i Figgjovassdraget. Vannet er grunt og næringsrikt og her vokser det mye takrør. Lonavatnet er også et viktig hekkeområde med tett bestand av sivsanger, flere par knoppsvaner, sothøner og ender.

Øksnevadtjørn ble fredet som naturreservat i 1996. Formålet med fredingen er å bevare et våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Øksnevadtjørn er en dødisgrop som ble dannet på slutten av istiden. Tjernet er en rik kulturlandskapsjø og er et viktig hekke-, trekke- og overvintringsområde for våtmarksfugl. Reservatet har flere rødlistede plantearter og dekker et område på rundt 123 daa – av dette er omtrent 31 daa landareal.

Lonavatnet naturreservat og Øksnevadtjørn naturreservat er to av 23 verneområder som inngår i Ramsarområdet Jæren våtmarksystem, på grunn av sin betydning som hekke- og rasteplass for trekkfugler. Jæren våtmarkssystem ble etablert i 1985, og antall delområder ble utvidet til 22 i 2002.

Kontakt

Adresse:
  • Øknevad
  • 4352 KLEPPE
Telefon:
51 42 98 00
E-post:
postmottak@klepp.kommune.no
Nettside:
www.klepp.kommune.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter
Terreng:
  • Innsjø
Underlag:
  • Sti
Avstand:
  • 5km

Hvor er Lonavannet og Øksnevadtjern naturreservat?